Voorwaarden

1. De facturen zijn contant betaalbaar te Hooglede.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag van deze facturen, is van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd van 1 % per maand vanaf de faktuurdatum, waarbij elke begonnen maand, als een volledige maand moet beschouwd worden.

3. Om geldig te zijn, moeten alle klachten ons toekomen uiterlijk binnen de 5 dagen na de gedane leveringen, of indien het gaat over verborgen gebreken, binnen de vijf dagen na de ontdekking ervan.

4. Ingeval van wanbetaling van de fakturen 30 dagen na de vervaldag, zal ten titel van forfetaire schadevergoeding, een bedrag van 15 % van het faktuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1487 EUR verschuldigd zijn door de opdrachtgever aan de handelaar, en dit van rechtswege en zonder aanmaning, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5. Het trekken van wissels, noch het uitgeven van cheques of orderbriefjes, brengen geen novatie mee, noch enige wijziging van deze overeenkomst.

6. Alle briefwisselings- en inningskosten, ook betreffende niet geaccepteerde wissels, zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

7. Bij niet-betaling van een wissel, wordt de volledige som, waarvoor wissels uitgeschreven werden, opeisbaar door de handelaar.

8. De leveringstermijn wordt steeds enkel ter informatieve titel meegedeeld. In geen geval kan de overschrijding van de leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van goederen.

9. De kopers verkrijgen de eigendom van de door de verkoper verkochte goederen pas vanaf het moment van de volledige betaling van de koopsom; incl. BTW. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de koper alle risico’s van deze goederen vanaf de levering.

10. Alle wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr 20 te 8000 BRUGGE (tel. 050/32 35 95 Fax. 050/31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

11. Franco levering vanaf 750 EUR netto, excl. BTW indien de bestelling op europaletten past. Franco vanaf 1000EUR excl. BTW indien de zending buizen of andere grote artikelen bevat. Bij leveringen minder dan 750 EURO worden 60 EUR transportkosten aangerekend in West-Vlaanderen.