Waterzuivering

Waterzuiveringsprogramma


Voordelen

  • Simpel en uiterst goed werkend biologisch proces
  • Reeds 12 jaar met succes gecommercialiseerd. Op basis van ervaring en expertise geoptimaliseerd
  • De putten bestaan uit LLDPE en zijn onderling gelast wat een eenvoudige plaatsing verzekert.
  • De nieuwe luchtpomp werkt op lage druk maar met een groot debiet wat resulteert in een laag verbruik en geen geluidshinder.

  • De nieuwe beluchters worden zeer simpel geplaatst, gecontroleerd en onderhouden
  • Een bacteriënbed wordt reeds in de fabriek in de eerste twee putten geplaatst wat een continue werking van biologische oplossing garandeert.

  • Het op regelmatige basis toevoegen van het produkt GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de installatie en beschermt de werking tegen plotse biologische aanvallen van medicijnen of andere schadelijke produkten


Toepassingsgebied

De Veco-Clear installatie zuivert alle afvalwater afkomstig uit het huishoudelijk dagdagelijks gebruik. Hieronder verstaan we alle afvalwater komende van toiletten, wastafels, keuken (detergenten,…), badkamer (zepen,…) , Let wel: specifieke produkten als medicijnen, chemische produkten, verf-resten en dergelijke dienen verwijderd te worden volgens de voorgeschreven kanalen. Hemelwater wordt nooit aangesloten op de huishoudelijke zuiveringsinstallatie. Deze dient gescheiden opgevangen te worden in een regenwaterput en kan, mits behulp van een cycloonfilter, herbruikt worden voor het spoelen van toiletten, buitenkranen en dergelijke. het gebruik van natuurvriendelijke produkten is een aanrader maar geen must voor een correcte werking van het Veco Clear systeem.


Werking

Het werkingsprincipe van de Veco Clear installatie bestaat uit drie fases:


Voorzuivering

De eerste tank is de voorzuiveringsfase. In deze tank komt alle huishoudelijke afvalwater rechtstreeks binnen. Huishoudelijk afvalwater bestaat ongeveer voor éénderde uit toiletwater en voor tweederde uit waswater. In deze eerste fase wordt het afvalwater voorgezuiverd en voorbereid op de volgende zuiverende fase. Door het toevoegen van speciaal ontwikkelde enzymen en bacteriën worden alle afvalstoffen gereinigd en afgebroken door anaërobe microorganismen. Daardoor ontstaat een homogene oplossing van verschillende vervuilde stoffen die gemakkelijk verder afgebouwd kunnen worden. Op de bodem van de tank bevindt zich hier een basisbed bacteriën voor een reeds continue anaërobe afbraak van de afvalstoffen.


Zuivering

In de opstartfase wordt in de zuiveringstank een basisbed bacteriën toegevoegd die voor een continue afbraak zorgt van de afvalstoffen. Door de continue toevoeging van zuurstof kunnen de aërobe bacteriën op een optimale manier de afvalstoffen omzetten en zuiveren. De beluchters die zich in de tank bevinden worden gevoed door een bovengrondse pomp. Deze beluchters zorgen voor microfijne luchtbellen die verspreid worden in de tank. Door een overvloed aan bepaalde schadelijke stoffen in het afvalwater worden deze bacteriën en enzymen afgebroken. Daarom is het van uiterst belang de aangegeven dosissen op de juiste tijdstippen toe te voegen zodat een correcte werking van uw zuiveringssysteem gegarandeerd wordt.


Nazuivering

De derde tank vormt de nazuiveringsfase. Hier worden alle overgebleven zwevende en drijvende stoffen gescheiden van het gezuiverde afvalwater. De resterende afvalstoffen vormen een sliblaag op de bodem van de tank. Het gezuiverde water kan nu de installatie verlaten en op de nodige manier verwijderd worden.


Plaatsingsvoorschriften

Waar?


De installatie dient geplaatst te worden tussen de afvoer van de woning en de gracht ofinfiltratiesysteem waarop achteraf geloosd zal worden. Het is belangrijk dat er voldoendeverval is in het buizensysteem tot aan de waterzuiveringsinstallatie om geen verstoppingen tecreëren. Let er tevens op dat het bijgeleverde pompje, dat in een droge goed geventileerderuimte dient geplaatst te worden(kelder,berging of tuinhuisje), niet verder dan 15 meter van de installatie verwijderd staan.


Hoe?


Graaf een rechthoekige kuil die voldoende groot is, hou er rekening mee dat de installatie zowel onderaan, bovenaan als zijdelings dient aangevuld te worden met minimum 30 cm gestabiliseerd zand. Zorg dat de bodem van de kuil effen is en voer hierop 30 cm gestabiliseerd zand. Het gestabiliseerde zand kan bij grondwaterrijke gronden eventueel vervangen worden door een betonplaat van ca 20 cm met een wapeningsnet in verwerkt. - Laat de installatie langzaam horizontaal zakken met behulp van een kraan in de kuil en let erop dat de stroomrichting correct is. Sluit de afvoer van de woning aan op de inloop en voorzie ook de uitgang van een afvoer richting gracht of infiltratiesysteem, et erop dat er voldoende verval aanwezig is .

Het is verplicht tussen de installatie en gracht of infiltratiesysteem een staalname putje te voorzien, dit om makkelijk stalen te kunnen nemen van het gezuiverde water. Vul vervolgens de tanks met water via de deksels bovenaan. De tanks dienen tezelfdertijd te worden aangevuld met gestabiliseerd zand aan de buitenzijde. Dit tot op het niveau van aan- en afvoerbuis. Plaats nu een wachtbuis (Ø 50 mm) met daarin de luchtdarm die vertrekt aan de middelste tank van de installatie tot aan de beluchtingspomp( maximum 12 meter). Er is standaard 10 meter luchtdarm geleverd bij de installatie, indien dit niet volstaat moet er met behulp van een luchtdichte koppeling een verlenging gemaakt worden aan de luchtdarm. Sluit vervolgens de luchtdarm aan op de pomp. Sluit de pomp aan op het elektriciteitsnet en kijk of er luchtbelletjes tevoorschijn komen in de middelste tank. Vul vervolgens de kuil verder aan met gestabiliseerd zand tot op de gewenste hoogte. Ophoogstukken voor de installatie zijn verkrijgbaar op aanvraag per 10 cm. Wanneer de installatie onder een oprit of een plaats met zwaar vervoer komt te liggen dient deze bovenaan voorzien te zijn van een betonplaat. Opgelet: deze betonplaat dient te steunen op de onaangeroerde grond rondom de installatie en niet op de installatie zelf.


Inbedrijfstelling


Zodra de installatie geplaatst en volledig gevuld is met water kan ze in gebruik genomenworden. Hiervoor dient u het volgende te doen.


Inschakelen van de beluchtingspomp en controleren of deze effectief lucht blaast in de tweede tank

Toevoegen van de producten Gedozyme. Via het toilet, deze handeling dient u 2- wekelijks te herhalen.

Bij de levering krijgt u 26 porties: goed voor 1 jaar. U kan de producten achteraf opnieuw bestellen.


De installatie is tevens voorzien van een vast bacteriënbed in zowel de eerste als de tweede fase van de zuivering, deze korrelvormige consistentie zorgt ervoor dat de bacteriën zich hierop vastzetten en zo langer in leven blijven, kijk of dit aanwezig is op de bodem van beide tanks. Dit product dient niet vernieuwd te worden.


Veiligheid


De bijgeleverde kunststof deksels zijn enkel geschikt voor occasioneel beloop en dienen bij frequenter beloop voorzien te worden van een gietijzeren deksel. Wanneer er onderhoud aan de installatie uitgevoerd wordt is het belangrijk van de omgeving rond de installatie af te schermen voor voorbijgangers zodat er niemand in de openliggende deksels kan vallen.


Bij onderhoud is het belangrijk altijd handschoenen te dragen, het is verboden te eten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan de installatie. Als de werken afgerond zijn wast men ook steeds de handen.


Schakel de beluchtingspomp uit bij eventuele onderhoudswerken. Het gezuiverde water is niet geschikt als drinkwater. In geval van defect of panne, steeds de stroom uitschakelen, het probleem (laten) verhelpen, de installatie weer opstarten.


Onderhoud.


Voor een goede werking van de installatie is een 2 wekelijkse toevoeging van de bacteriën via het toilet nodig. Het volstaat van één zakje product in de installatie te werpen ( de zakjes lossen zichzelf op). Verder dient er 4 à 5 jaarlijks een reiniging te gebeuren van de nazuiveringstank naargelang de hoeveelheid slib aanwezig in de tank. Nadat de nazuiveringstank geledigd is dient men deze terug bij te vullen met water.


Garantie


De producent verklaart zich ertoe 10 jaar garantie te waarborgen op de installatie. Deze garantie is wel enkel geldig wanneer het bijgevoegde garantie document ingevuld teruggestuurd wordt. Indien de producent dit garantie certificaat niet teruggestuurd krijgt zal zij niet in de mogelijkheid zijn u garantie en bijstand te bieden. De pomp en het beluchtingssysteem hebben een garantie van 2 jaar.


Aantal personen 5